Algemene voorwaarden trivago Hotel Manager

1. Toepassingsbereik

trivago N.V., KesselstraƟe 5 ā€“ 7, 40221 DĆ¼sseldorf, KvK-nummer.: 67222927 (hierna "trivago"), beheert naast een wereldwijde prijsvergelijkingswebsite voor hotels en een reiscommunity een hoteldatabank waar hoteliers hun hotel kunnen registreren.

trivago Hotel Manager is uitsluitend bedoeld voor meerderjarige personen die een hoteleigenaar, hotelexploitant en/of geautoriseerde medewerker zijn van een hotel (hierna "Hotelier").

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die trivago aan hoteliers verleent met betrekking tot inschrijvingen voor de hoteldatabank op trivago Hotel Manager. Hoteliers worden in hun account op de hoogte gesteld als deze Algemene voorwaarden worden gewijzigd. Aanvullende overeenkomsten, wijzigingen en supplementen dienen schriftelijk te worden bevestigd door trivago.

2. Onderwerp en looptijd van het contract - Hotel Manager

Het onderwerp van dit contract is de hotelinschrijving en het toeristische aanbod of de aanpassing van de huidige hotelvermelding van de hotelier op de online hoteldatabank van trivago (Hotel Manager) op de websites van trivago.

De contractuele relatie vloeit voort uit de online registratie van de hotelier op www.trivago.nl/hotelmanager. De hotelier dient voor registratie de vereiste gegevens te verstrekken via het registratieformulier op trivago Hotel Manager. Het trivago Hotel Manager-account wordt geactiveerd nadat de registratie is voltooid.

Bij een geslaagde registratie in trivago Hotel Manager bevestigt trivago het contract via een e-mailbericht.

De hotelier dient direct na activatie te controleren of de geĆ¼ploade inhoud correct is. Fouten dienen onmiddellijk te worden gerapporteerd of gecorrigeerd.

De hotelier is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van eigen gegevens. De hotelier zal enkel informatie en foto's uploaden die geen inbreuk maken op rechten van derden.

De hotelier kan deelname aan trivago Hotel Manager beĆ«indigen door trivago een e-mailbericht (hotelmanager@trivago.com) te sturen met een verzoek tot beĆ«indiging van deelname. De hotelier ontvangt hierna een bevestigingsbericht van trivago. Na beĆ«indiging van het contract kan de hotelier een verzoek tot verwijdering van gegevens indienen bij trivago. De hotelier kan dit verzoek tot verwijdering op elk moment indienen door een bericht te sturen naar hotelmanager@trivago.com of trivago N.V., KesselstraƟe 5 ā€“ 7, 40221 DĆ¼sseldorf, Duitsland.

De hotelier kan uitsluitend een verzoek indienen om gegevens te verwijderen die door hem/haar zelf beschikbaar zijn gesteld. Inhoud van derden, met name van trivago Community-leden, en de algemene hotelgegevens worden niet beĆÆnvloed door de verwijdering.

trivago behoudt zich het recht voor om het ontwerp, de functionaliteit en de mogelijkheden van trivago Hotel Manager van tijd tot tijd te ontwikkelen, aan te passen en bij te werken en om de software aan te passen. trivago stelt hoteliers in hun account en via e-mail op de hoogte van dergelijke activiteiten. trivago is niet verantwoordelijk voor foutloos gebruik van de trivago-websites.

3. Uitbreiding inhoud (beoordelingen en foto's van bezoekers)

Beoordelingen van partners waar trivago mee samenwerkt, zijn beschikbaar en gepubliceerd op de websites van trivago als aanvullende informatie over de desbetreffende hotels. Dit geldt uitsluitend voor beoordelingen van derden waarop trivago en de hotelier geen invloed hebben en waarop zij dus geen rechten claimen. De hotelier heeft niet het recht om verwijdering van beoordelingen te eisen, op voorwaarde dat er geen wettelijke bepalingen bestaan die anders voorschrijven.

4. Domein

De hotelier garandeert dat de gekoppelde domeinnaam geen inbreuk maakt op het merk van een ander bedrijf of een handelsmerk. Indien een derde partij in beroep gaat tegen deze rechten, zal de hotelier trivago niet aansprakelijk stellen voor schadevergoeding.

Er kunnen geen vorderingen aan trivago worden opgelegd met betrekking tot koppelingen. Indien de URL die de hotelier heeft opgegeven wijzigt, is de hotelier verplicht om trivago onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen volgens de voorwaarden in het contract (een e-mail is niet afdoende), zodat op de domeinen van trivago te allen tijde naar de juiste hotel-URL wordt doorverwezen.

5. Gegevens

De hotelier geeft trivago toestemming om de persoonlijke gegevens die op basis van deze algemene voorwaarden worden verstrekt te verwerken.

trivago maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op een computer worden geplaatst om websitegebruik te kunnen analyseren. De gegevens die door middel van de cookies worden verzameld over het websitegebruik van de hotelier worden verzonden naar en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Indien het IP-adres is geanonimiseerd zal Google voor lidstaten van de Europese Unie en leden van de Europese Economische Ruimte de laatste acht cijfers van het IP-adres afschermen/anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar de Google-servers in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. Google gebruikt deze informatie om namens trivago het websitegebruik van de hotelier te evalueren, om rapporten samen te stellen voor de websitebeheerders over activiteiten op de website en om de beheerder van de website andere diensten op het gebied van websiteactiviteit en internetgebruik te kunnen bieden. Het IP-adres van de hotelier wordt door Google niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google zijn verzameld. De hotelier kan het gebruik van cookies weigeren via de browserinstellingen. Bij weigering van cookies is mogelijk niet de volledige functionaliteit van de website beschikbaar voor de hotelier. De hotelier kan verzameling en gebruik van gegevens (waaronder het IP-adres van de hotelier) door Google eveneens voorkomen door de invoegtoepassing te installeren die beschikbaar is via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl-NL. Aanvullende informatie betreffende de algemene voorwaarden voor gegevens- en privacybeleid is te vinden via http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://policies.google.com/?hl=nl&gl=nl.

N.B. trivago heeft de code van Google Analytics uitgebreid waardoor detectie van IP-adressen op anonieme basis plaatsvindt (zogenoemde IP-masking).

Indien de hotelier gebruikmaakt van de mogelijkheid om een account aan te maken op trivago, worden persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt en bewaard als onderdeel van het aanmaakproces van het account. Voor de eerste stap verzamelen we uitsluitend het e-mailadres van de hotelier en diens geboortedatum. Het is ook mogelijk om een account onder een pseudoniem aan te maken. Bovendien kan de hotelier ons meer persoonlijke gegevens verstrekken, zoals naam, geslacht, adres en woonplaats.

6. Licenties

De hotelier behoudt de rechten van alle inhoud die hij/zij uploadt en publiceert op de websites van trivago. De hotelier geeft trivago tijdelijk, zonder beperking aan ruimte te stellen een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije licentie om alle inhoud die hij/zijn uploadt via Hotel Manager op de websites van de trivago te gebruiken. Deze inhoud omvat met name, maar is niet beperkt tot, afbeeldingen, video's, teksten en informatie.

Het gebruiksrecht omvat uitdrukkelijk alle bekende en onbekende aanleveringsopties op de websites van trivago, met name de mogelijkheid om inhoud te integreren op websites waarop het hotel of de faciliteit van de hotelier vrij beschikbaar is.

De hotelier verleent in het bijzonder de volgende tijdelijke en niet aan regio gebonden rechten:

 • Het recht op reproductie, openbare toegang en verspreiding, dat wil zeggen de inhoud openbaar beschikbaar maken, en onbeperkt reproduceren en weergeven via alle technische mogelijkheden, waaronder in het bijzonder digitale integratie op websites;
 • Het recht om de inhoud op aanvraag beschikbaar te stellen, dat wil zeggen de inhoud bewaren, beschikbaar houden voor publiek en doorgeven aan Ć©Ć©n of meerdere zoekende gebruikers in alle digitale, elektronisch databases, elektronische datanetwerken en netwerken voor telecommunicatiediensten;
 • Het recht op openbare weergave voor en communicatie naar het publiek, dat wil zeggen het recht om de inhoud in het openbaar te reproduceren of weer te geven voor commerciĆ«le of niet-commerciĆ«le doeleinden middels opnamemedia, beelddragers, beeldopnames, multimediaondersteuning of andere gegevensdragers, in het bijzonder magneetbanden, magneetbandcassettes, videodiscs, chips, in alle formaten, met behulp van analoge en digitale methoden en technieken;
 • Het recht om te adverteren, dat wil zeggen de inhoud te gebruiken om op websites te adverteren, niet alleen op het internet, maar ook via andere media, in het bijzonder televisie en gedrukte media.
 • Het gebruiksrecht omvat ook gedeeltelijk gebruik van de inhoud en gebruik in combinatie met andere inhoud.

  De hotelier garandeert dat hij/zij de eigenaar is van de overgedragen rechten en dat hij/zij gemachtigd is de rechten aan trivago te verlenen met onmiddellijk ingang. De hotelier garandeert eveneens dat de geĆ¼ploade inhoud vrij is van rechten van derden die mogelijk strijdig zijn met de gebruiksrechten. Bovendien garandeert de hotelier dat er geen persoonlijke rechten van derden worden geschonden door het gebruik van de inhoud. In het bijzonder dienen personen die op afbeeldingen staan weergegeven akkoord te zijn met het contractuele gebruik van de inhoud.

  7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  Onderworpen aan de onderstaande bepalingen kent trivago's wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van schade de volgende beperkingen:

  1. (a) trivago is slechts aansprakelijk tot het bedrag van de normaliter te voorziene schadevergoeding ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst met betrekking tot schade veroorzaakt door grove nalatigheid ten aanzien van een essentiƫle contractverplichting (d.w.z. een contractuele verplichting waarvan de verwezenlijking een correcte tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst mogelijk maakt, waarvan de overtreding het doel van deze Overeenkomst in het gedrang brengt en waarvoor de hotelier regelmatig op verwezenlijking hiervan vertrouwt);
  2. (b) trivago is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door nalatig verzuim van een niet-essentiƫle contractverplichting;
  3. (c) trivago is niet aansprakelijk jegens de hotelier voor verlies van winst, omzet of gegevens en niet voor indirecte of gevolgschade, tenzij trivago opzettelijk of met grove nalatigheid heeft gehandeld;
  4. (d) De hotelier neemt alle redelijke maatregelen om schade te beperken, waaronder in het bijzonder het regelmatig herstellen van gegevens en maken van reservekopieƫn;
  5. (e) De hiervoor genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor wettelijk verplichte aansprakelijkheid (in het bijzonder voor aansprakelijkheden onder de Duitse Wet op de productaansprakelijkheid), aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een specifiek veronderstelde garantie, door opzet of grove nalatigheid of enige vorm van opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakt persoonlijk letsel.

  De inhoud die door de hotelier, de community of een derde partij wordt geĆ¼pload naar de websites van trivago wordt niet gecontroleerd.

  De hotelier draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud op zijn/haar online vermelding op de websites van trivago. De hotelier is eveneens verantwoordelijk voor de inhoud op de website waarnaar wordt doorverwezen op trivago via de URL die door de hotelier is verstrekt. De hotelier is aansprakelijk voor elke schending van de wettelijke bepalingen en/of algemeen fatsoen. In het geval trivago concreet bewijs ontvangt van inhoud die beschikbare rechten en/of goed fatsoen schendt, zal deze inhoud worden verwijderd, de contractuele relatie met de ontwikkelaar van de inhoud onmiddellijk worden beƫindigd en schadeclaims worden ingediend tegen de eigenaar van de inhoud.

  De hotelier gaat ermee akkoord geen acties te ondernemen die geautomatiseerde paginaweergaven genereren, bedoeld om software/hardware op enigerlei wijze te schaden en/of beĆÆnvloeden en/of op andere manier in strijd zijn met de wetgeving en goed fatsoen. Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot:

 • Het gebruik van virussen of andere computerprogramma's die software of hardware kan schaden of het gebruik van computers nadelig kan beĆÆnvloeden;
 • Het gebruik van bots, spiders, scrapers of andere malware;
 • Het gebruik van programma's bedoeld om persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen of gebruiken (in het bijzonder voor commercieel gebruik);
 • Een ongepast hoog aantal paginaweergaven genereren;
 • Andere soortgelijke acties die bedoeld zijn om schade te berokkenen en/of de functionaliteit van de website van trivago te schaden.
 • De hotelier stemt ermee in trivago te vrijwaren van elke claim die wordt opgelegd door derde partijen voortvloeiend uit:

 • Een verwijtbare schending van deze overeenkomst en/of de algemene voorwaarden van trivago N.V .;
 • Een verwijtbare schending van rechten die van kracht zijn of de rechten van derden;
 • Elk oneigenlijk gebruik van de trivago-websites.
 • 8. Diversen

  Eventuele wijziging van of aanvulling op deze algemene voorwaarden of het contract waar deze voorwaarden op gebaseerd zijn, dienen op schrift te worden gesteld. Dit geldt ook voor een overeenkomst om af te zien van de vereiste van de schriftelijke vorm.

  Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig is of wordt, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen zijn verplicht de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met het beoogde economische effect. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden wijzigt, prevaleert de Duitse vertaling.

  trivago mag de bepalingen van het contract wijzigen of aanvullen indien dit schriftelijk aan de contractpartner wordt meegedeeld. Wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard door de contractant, als de deze geen bezwaar indient binnen vier weken na de wijziging of als deze diens account blijft gebruiken na deze periode. trivago stelt de contractpartner nadrukkelijk op de hoogte van deze gevolgen in een dergelijke mededeling. Bezwaren zijn op tijd wanneer deze binnen de termijn van vier weken worden verstuurd.

  Dit contract is onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. Alle geschillen die voortvloeien uit deze contractuele relatie vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken in DĆ¼sseldorf.


  Algemene voorwaarden trivago Hotel Manager PRO

  trivago Hotel Manager PRO is de betaalde, premium versie van het standaard trivago Hotel Manager-platform. Wanneer een hotelier zich gratis geregistreerd heeft voor trivago Hotel Manager wordt deze niet automatisch geregistreerd voor een trivago Hotel Manager PRO-account. Dit is enkel mogelijk via een apart registratieproces. De volgende Algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor hoteliers met een trivago Hotel Manager PRO-account.

  1. Reikwijdte

  trivago N.V., KesselstraƟe 5 ā€“ 7, 40221 DĆ¼sseldorf, HRB 51842 (hierna "trivago") beheert naast een wereldwijde prijsvergelijkingswebsite voor hotels en een reiscommunity een hoteldatabank waar hoteliers hun hotel kunnen registreren.

  trivago Hotel Manager PRO is uitsluitend bedoeld voor meerderjarige personen die een hoteleigenaar, hotelexploitant en/of geautoriseerde vertegenwoordiger zijn van een hotel (hierna "hotelier").

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die trivago aan hoteliers verleent met betrekking tot inschrijvingen voor de hoteldatabank binnen het kader van trivago Hotel Manager PRO. Hoteliers worden in hun account op de hoogte gesteld als deze algemene voorwaarden worden gewijzigd. Aanvullende overeenkomsten, wijzigingen en supplementen dienen schriftelijk te worden bevestigd door trivago.

  2. Onderwerp en looptijd van het contract

  Het onderwerp van het contract is het upgraden van deelname aan trivago Hotel Manager naar deelname aan trivago Hotel Manager PRO.

  De contractuele relatie wordt tot stand gebracht door een online registratie van de hotelier op de pagina http://www.trivago.nl/hotelmanager. De hotelier dient voor registratie de vereiste gegevens te verstrekken via het registratieformulier op trivago Hotel Manager PRO. Het trivago Hotel Manager PRO-account wordt geactiveerd nadat de registratie is voltooid.

  trivago Hotel Manager PRO biedt de hotelier na betaling van een individueel bepaalde vergoeding de mogelijkheid om specifieke informatie en aanbiedingen te verkrijgen gerelateerd aan het geregistreerde hotel. Details en individuele kosten (bijvoorbeeld de registratie van specifieke hotels etc.) kunnen door de hotelier afzonderlijk worden afgestemd binnen de kaders van het registratieproces. Door het registratieformulier te verzenden doet de hotelier een bindende aanvraag om diens hotel(s) toe te laten tot Hotel Manager PRO.

  Bij een geslaagde registratie voor trivago Hotel Manager PRO bevestigt trivago het verzoek via een e-mailbericht.

  De hotelier dient direct na activatie te controleren of de geĆ¼ploade inhoud correct is. Fouten dienen onmiddellijk te worden gerapporteerd of gecorrigeerd.

  De hotelier is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van eigen gegevens. De hotelier zal enkel informatie en foto's uploaden die geen inbreuk maken op rechten van derden.

  Deelname aan Hotel Manager PRO is op basis van een jaarabonnement en kan niet worden omgezet naar een maandelijks abonnement.

  De looptijd van het jaarabonnement wordt automatisch verlengd met nog eens 12 (twaalf) maanden, indien de hotelier diens trivago Hotel Manger PRO-account niet beƫindigd voor het verstrijken van de twaalfde maand van het lidmaatschap.

  Wanneer het abonnement voor trivago Hotel Manager PRO automatisch wordt verlengd blijft de verplichting van de hotelier om betalingen te verrichten onaangetast.

  Om deelname aan trivago Hotel Manager PRO te beƫindigen, moet de hotelier in diens account op de knop Abonnement beƫindigen klikken en hierna de verdere procedure volgen.

  Het lidmaatschap van trivago Hotel Manager wordt niet beĆÆnvloed door contractbeĆ«indiging voor trivago Hotel Manager PRO. De hotelier kan deelname aan trivago Hotel Manager beĆ«indigen conform de Algemene voorwaarden voor deelname en verzoeken tot verwijdering van gegevens door een e-mail te sturen aan hotelmanager@trivago.com. De hotelier kan uitsluitend een verzoek indienen om gegevens te verwijderen die door hem/haar zelf beschikbaar zijn gesteld. Inhoud van derden, met name van trivago Community-leden, en de algemene hotelgegevens worden niet beĆÆnvloed door de verwijdering.

  Indien er aanzienlijke wijzigingen worden aangebracht in het onderwerp van het contract, wordt dit aan de hotelier meegedeeld in het account en via een e-mailbericht, en heeft de hotelier recht op een buitengewone opzegging van het contract. Prijzen worden uitsluitend aangepast na het einde van de looptijd en de hotelier wordt hiervan gedurende de termijn van het contact in kwestie op de hoogte gebracht in zijn/haar account en via een e-mailbericht. Wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard door de hotelier, als deze geen bezwaar indient binnen vier weken na de wijziging of als deze diens account blijft gebruiken na deze periode.

  trivago behoudt zich het recht voor om het ontwerp, de functionaliteit en de mogelijkheden van trivago Hotel Manager PRO van tijd tot tijd te ontwikkelen, aan te passen en bij te werken en om de software aan te passen. trivago stelt hoteliers in hun account en via e-mail op de hoogte van dergelijke activiteiten. Deze wijzigingen zijn geen ingrijpende wijzigingen in de zin van deze paragraaf. trivago is niet verantwoordelijk voor foutloos gebruik van de trivago-websites.

  3. Beoordeling door bezoekers

  Beoordelingen van partners waar trivago mee samenwerkt, zijn beschikbaar en gepubliceerd op de website van trivago als aanvullende informatie over de desbetreffende hotels. Het gaat uitdrukkelijk om beoordelingen van derden waarop trivago en de hotelier geen invloed hebben en waarover ze dienovereenkomstig geen rechten hebben verworven. In het bijzonder heeft de hotelier niet het recht te verzoeken tot verwijdering van beoordelingen tenzij anders wordt voorgeschreven door wet.

  4. Domein

  De hotelier garandeert dat de gekoppelde domeinnaam geen opzettelijke inbreuk maakt op een handelsmerk van een extern bedrijf en/of dat de domeinnaam geen geregistreerd handelsmerk is. Indien een derde partij in beroep gaat tegen deze rechten, zal de hotelier trivago niet aansprakelijk stellen voor schadevergoeding.

  Er kunnen geen vorderingen aan trivago worden opgelegd met betrekking tot koppelingen. Indien de URL die de hotelier heeft opgegeven wijzigt, is de hotelier verplicht om trivago onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen volgens de voorwaarden in het contract (een e-mail is niet afdoende), zodat op de domeinen van trivago te allen tijde naar de juiste hotel-URL wordt doorverwezen.

  5. Gegevens

  De hotelier geeft trivago toestemming om de persoonlijke gegevens en verkorte (geanonimiseerde) creditcardgegevens die op basis van de zakelijke relatie worden verstrekt te verwerken.

  6. Betaling

  De afzonderlijke jaarlijkse vergoeding vloeit voort uit de registratiebevestiging die de hotelier direct na registratie voor deelname aan trivago Hotel Manager PRO ontvangt. De vergoeding is verschuldigd na het verstrijken van de eerste registratie.

  De vergoeding dient op de vervaldatum per creditcard of bankoverschrijving te worden te worden voldaan. De hotelier dient hiervoor zijn/haar creditcardgegevens en/of bankgegevens te verstrekken in het hiervoor bestemde veld onder "Mijn abonnementen".

  Indien een creditcardbetaling niet kan worden verwerkt, behoudt trivago zich het expliciete recht voor om de betaalmethode te wijzigen naar facturatie. De factuur wordt verstuurd naar het e-mailadres dat de hotelier heeft opgegeven in zijn/haar trivago Hotel Manager-account.

  De jaarlijkse factuur wordt verstuurd naar het e-mailadres dat de hotelier aan zijn/haar trivago Hotel Manger-account heeft gekoppeld. Betalingen via bankoverschrijving naar de op de factuur vermelde rekening van trivago zijn verschuldigd binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Voor creditcard- en SEPA-betalingen wordt de betaling automatisch uitgevoerd bij de facturering. Als de betaling na de uiterste betaaldatum nog niet is voldaan, is de hotelier in gebreke en behoudt trivago zich het recht voor om weergave van het hotel van de hotelier op de website te blokkeren totdat de betaling volledig is voldaan.

  trivago bewaart of verwerkt geen creditcardgegevens. Betalingen worden uitsluitend door een zogenoemde betalingsserviceprovider verwerkt. Raadpleeg de verklaring van gegevensbescherming voor meer informatie over het verzamelen van betalingsgegevens.

  Servicetoeslagen en andere inhoudingen die hieronder vallen zijn exclusief alle toepasselijke belastingen, inclusief btw, omzetbelasting en accijnzen of heffingen ('Belastingen') die door autoriteiten, overheden of overheidsinstellingen worden opgelegd, en de Hotelier stemt ermee in dergelijke Belastingen te voldoen en TRIVAGO hiervan volledig te vrijwaren. Alle betalingen hieronder, behalve als hiervoor enige toepasselijke wet- of regelgeving geldt, zijn vrij van aftrek of inhouding op belastingen, heffingen, invoerrechten, accijnzen, toeslagen en inhoudingen van welke aard dan ook die nu of hierna door een overheids-, fiscale of andere autoriteit worden opgelegd.

  Voor zover de Hotelier verplicht is op betalingen aan TRIVAGO belasting af te trekken of in te houden, is de Hotelier verplicht deze belasting tijdig aan de juiste autoriteit te voldoen en TRIVAGO zo snel mogelijk een officieel belastingcertificaat of ander bewijs van inhouding te sturen, zodat TRIVAGO betaling van deze belasting kan claimen. TRIVAGO zal redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat de Hotelier belastingformulieren ontvangt die voor de Hotelier nodig zijn om te voorkomen dat de Hotelier onder een toepasselijk bilateraal inkomstenbelastingverdrag belasting inhoudt of belasting tegen een gereduceerd tarief kan inhouden. Beide Partijen zullen elkaar op redelijke wijze ondersteunen om, voor zover wettelijk mogelijk, terugvordering te faciliteren van ingehouden belastingen, andere belastingen of soortgelijke verplichtingen die het gevolg zijn van betalingen die onder deze Overeenkomst zijn gedaan. Dergelijke terugvordering dient ten behoeve te zijn van de partij op wie de belasting is ingehouden of voor wie deze belastingen of andere verplichtingen gelden.

  7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  Onderworpen aan de onderstaande bepalingen kent trivago's wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van schade de volgende beperkingen:

  1. (a) trivago is slechts aansprakelijk tot het bedrag van de normaliter te voorziene schadevergoeding ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst met betrekking tot schade veroorzaakt door grove nalatigheid ten aanzien van een essentiƫle contractverplichting (d.w.z. een contractuele verplichting waarvan de verwezenlijking een correcte tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst mogelijk maakt, waarvan de overtreding het doel van deze Overeenkomst in het gedrang brengt en waarvoor de hotelier regelmatig op verwezenlijking hiervan vertrouwt);
  2. (b) trivago is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door nalatig verzuim van een niet-essentiƫle contractverplichting;
  3. (c) trivago is niet aansprakelijk jegens de hotelier voor verlies van winst, omzet of gegevens en niet voor indirecte of gevolgschade, tenzij trivago opzettelijk of met grove nalatigheid heeft gehandeld;
  4. (d) De hotelier neemt alle redelijke maatregelen om schade te beperken, waaronder in het bijzonder het regelmatig herstellen van gegevens en maken van reservekopieƫn;
  5. (e) De hiervoor genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor wettelijk verplichte aansprakelijkheid (in het bijzonder voor aansprakelijkheden onder de Duitse Wet op de productaansprakelijkheid), aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een specifiek veronderstelde garantie, door opzet of grove nalatigheid of enige vorm van opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakt persoonlijk letsel.

  De inhoud die door de hotelier, de community of een derde partij wordt geĆ¼pload naar de websites van trivago wordt niet gecontroleerd.

  De hotelier draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud op zijn/haar online vermelding op de websites van trivago en voor de inhoud op de website waarnaar wordt doorverwezen op trivago via de URL die door de hotelier is verstrekt. De hotelier is aansprakelijk voor elke schending van de wettelijke bepalingen en/of algemeen fatsoen. In het geval trivago concreet bewijs ontvangt van inhoud die beschikbare rechten en/of goed fatsoen schendt, zal deze inhoud onmiddellijk worden verwijderd, de contractuele relatie met de ontwikkelaar van de inhoud per direct worden beƫindigd en schadeclaims worden ingediend tegen de ontwikkelaar van de inhoud.

  De hotelier gaat ermee akkoord geen acties te ondernemen die geautomatiseerde paginaweergaven genereren, bedoeld om software/hardware op enigerlei wijze te schaden en/of beĆÆnvloeden en/of op andere manier in strijd zijn met de wetgeving en goed fatsoen. Dit omvat onder andere, maar is niet beperkt tot:

  • Het gebruik van virussen of andere computerprogramma's die software of hardware kan schaden of het gebruik van computers nadelig kan beĆÆnvloeden;
  • Het gebruik van robots, spiders, scrapers of andere malware
  • Het gebruik van programma's bedoeld om persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen of gebruiken (in het bijzonder voor zakelijke doeleinden);
  • Een ongepast hoog aantal paginaweergaven genereren
  • Andere soortgelijke acties die bedoeld zijn om schade te berokkenen en/of de functionaliteit van de website van trivago te schaden.

  De hotelier stemt ermee in trivago N.V. te vrijwaren van elke claim die wordt opgelegd door derde partijen voortvloeiend uit:

  • Een verwijtbare schending van deze overeenkomst en/of de algemene voorwaarden van trivago N.V .
  • Een verwijtbare schending van rechten die van kracht zijn of de rechten van derden
  • Elk oneigenlijk gebruik van de trivago-website.

  8. Diversen

  Eventuele wijziging van of aanvulling op deze algemene voorwaarden of het contract waar deze voorwaarden op gebaseerd zijn, dienen op schrift te worden gesteld om van kracht te worden. Dit geldt ook voor een overeenkomst om af te zien van de vereiste van de schriftelijke vorm.

  Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig is of wordt, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen zijn verplicht de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met het beoogde financiƫle effect.

  trivago mag de bepalingen van het contract wijzigen of aanvullen indien dit schriftelijk aan de contractpartner wordt meegedeeld. Wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard door de contractant, als deze geen bezwaar indient binnen vier weken na de wijziging of als deze diens account blijft gebruiken na deze periode. trivago stelt de contractpartner nadrukkelijk op de hoogte van deze gevolgen in een dergelijke mededeling. Bezwaren zijn op tijd wanneer deze binnen de termijn van vier weken worden verstuurd.

  Dit contract is onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. Alle geschillen die voortvloeien uit deze contractuele relatie vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken in DĆ¼sseldorf.


  Algemene voorwaarden Rate Connect

  1. Onderwerp van de Overeenkomst

  De volgende bepalingen zijn een integraal onderdeel van de contractuele relatie tussen trivago N.V. (hierna "trivago") en de hotelier (hierna "Contractpartner"), gezamenlijk "de Partijen" genoemd en zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden van trivago Hotel Manager.

  trivago biedt de Contractpartner de mogelijkheid om zijn/haar respectievelijke boekingssysteem of de aangepaste booking engine van trivago rechtstreeks te koppelen met trivago op de trivago Hotel Manager-pagina's. Op deze manier kan de Contractpartner diens eigen prijzen en beschikbaarheid laten weergeven in de prijsvergelijking op de website van trivago en zorgen voor directe boekingen door middel van een directe link naar de website van de Contractpartner.

  Door middel van deze verbinding wordt een link naar de desbetreffende boekingspagina van de Contractpartner opgenomen in de pagina's voor de vergelijking van hotelprijzen, op basis van het zogenaamde CPC (cost per click). Dit houdt in dat trivago een link plaatst naar de website van de Contractpartner en een vergoeding ontvangt wanneer iemand op deze link klikt. De prijzen voor de relevante CPC worden ten behoeve van de hotelier geoptimaliseerd en bepaald door trivago binnen het beschikbare budget dat door de hotelier is bepaald.

  Wanneer de Contractpartner een factuuradres opgeeft, geldt dit als een bindend aanbod voor deelname aan Rate Connect. trivago accepteert dit aanbod door per e-mail een bevestigingsbericht te verzenden.

  2. Verplichtingen op basis van dit Contract

  De Contractpartner geeft trivago permanente toegang tot de prijzen en beschikbaarheid van de accommodatie die hij/zij heeft gekoppeld via een interface die de technische connectiviteit tot stand brengt (hierna "Interface" genoemd). Daarnaast zorgt de Contractpartner ervoor dat de gebruiker die op de aanbieding op de website van trivago klikt, wordt doorverwezen naar de pagina van de Contractpartner met het relevante aanbod.

  De Contractpartner heeft hiervoor een provider voor reserveringssystemen ("CRS-provider") nodig die een Interface biedt waarmee de Contractpartner Rate Connect kan gebruiken.

  Bij de registratie voor Rate Connect wordt de CRS-provider van de Contractpartner geĆÆdentificeerd en moet de Contractpartner de geĆÆdentificeerde CRS-provider bevestigen. De Contractpartner kan op dit moment ook de trivago Custom Booking Engine als CRS selecteren in plaats van een reserveringssysteem van een derde partij.

  Door zich te registreren voor Rate Connect stemt de Contractpartner ermee in dat de koppeling tussen de aanbodpagina van de Contractpartner en de website van trivago tot stand wordt gebracht door de Interface van de relevante CRS-provider en dat trivago de vereiste informatie mag weergeven.

  Afhankelijk van de desbetreffende CRS-provider en diens contractuele overeenkomst met de Contractpartner kan de CRS-provider kosten in rekening brengen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot maandelijkse (technische) kosten voor het beschikbaar stellen van de Interface voor Rate Connect. trivago is noch schuldenaar, noch schuldeiser bij dergelijke kosten.

  Eventuele (technische) kosten die in rekening worden gebracht door de CRS-provider voor het beschikbaar stellen van de Interface aan de Contractpartner worden aan trivago betaald als entiteit die wordt gebruikt om de verplichtingen van de CRS-provider na te komen. trivago betaalt de kosten in de volgende boekhoudperiode aan de desbetreffende CRS-provider. De factuur van de CRS-provider wordt beschikbaar gesteld in de gebruikersaccount van de Contractpartner.

  De Contractpartner zorgt ervoor dat de informatie die hij via de interface aan trivago verstrekt, overeenstemt met de prijzen en beschikbaarheid op de boekingspagina van de Contractpartner en dat met name de aan trivago doorgegeven prijs inclusief alle relevante belastingen en toeslagen voor het desbetreffende land zijn. Als de Contractpartner niet in staat is de juiste prijzen enz. te vermelden, stelt de Contractpartner trivago hiervan onverwijld op de hoogte. trivago behoudt zich het recht voor om in een dergelijk geval de link naar het aanbod van de Contractpartner te blokkeren, totdat de Contractpartner de juiste prijzen enz. kan vermelden.

  trivago behoudt zich het recht voor om de weergave van de Contractpartner zonder kennisgeving vooraf te blokkeren wanneer de Contractpartner belangrijke informatie achterhoudt voor trivago en de eindgebruiker over het desbetreffende hotel, totdat de Contractpartner de informatie enz. heeft gecorrigeerd of aangepast.

  Wanneer trivago geen toegang krijgt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte weergave bij de prijsvergelijking, is trivago gerechtigd de Overeenkomst zonder opgaaf van gegronde redenen te beƫindigen.

  trivago doet alles om ervoor te zorgen dat de link naar het aanbod van de Contractpartner correct is ingesteld. Wanneer een link onjuist is (als gevolg van een door trivago gemaakte fout), verwijdert trivago deze binnen 24 uur na ontvangst van een schriftelijke melding van de Contractpartner.

  Indien trivago hiertoe wettelijk verplicht is, behoudt trivago zich het recht voor om de link naar de pagina's van de Contractpartner direct te verwijderen, zonder de Contractpartner hiervan vooraf in kennis te stellen.

  3. trivago Custom Booking Engine

  De Contractpartner kan tijdens de registratie de trivago Custom Booking Engine (hierna "tCBE") selecteren in plaats van een reserveringssysteem van een derde partij, mits deze optie wordt weergegeven voor de Contractpartner.

  Wanneer de tCBE wordt geselecteerd, worden de onderstaande bepalingen ook een integraal onderdeel van deze Algemene voorwaarden en gaat de Contractpartner akkoord met de volgende voorwaarden:

  De tCBE voorziet in een gratis boekingsinterface die door trivago wordt gehost, inclusief aansluiting op een reserveringssysteem waarmee een persoon die wil boeken (hierna "Gebruiker") een directe boeking bij de accommodatie van de Contractpartner kan maken. trivago zorgt enkel voor de technische interface voor deze boekingen en speelt geen actieve rol in het boekingsproces. trivago treedt noch op als tussenpersoon, noch als contractpartner voor de boeking.

  De publicatie van het aanbod van de Contractpartner via de tCBE is een wettelijk bindend aanbod van de Contractpartner aan de Gebruiker voor de relevante accommodatie. De Gebruiker kan dit aanbod accepteren door het boekingsproces te voltooien. De Contractpartner wordt enkel via e-mail of een directe verbinding met zijn accommodatiemanagementsysteem op de hoogte gesteld van de boeking (eenzijdig boekingsverzoek).

  Ter verduidelijking moet worden opgemerkt dat de Contractpartner volledig zelf verantwoordelijk is voor het doorgeven van de juiste prijzen en beschikbaarheid aan de tCBE. Dit betekent dat trivago op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor foutieve boekingen en/of overboekingen. Het is aan de Contractpartner om het tegendeel te bewijzen. Bovendien aanvaardt trivago geen verantwoordelijkheid voor eventuele onderbrekingen van de technische verbindingen (zoals downtime enz.).

  De Contractpartner vrijwaart trivago van alle directe en indirecte verliezen (met inbegrip van winstderving, verlies van zakelijke activiteiten, uitputting van welwillendheid of een daling van de waarde van de onderneming als geheel en vergelijkbare verliezen, met inbegrip van de kosten van juridisch advies, toeslagen en onkosten) die worden geleden als gevolg van de samenwerking met de Contractpartner (met inbegrip van de werknemers en/of gelieerde ondernemingen van de Contractpartner).

  4. trivago Express Booking (tEB)

  4.1. Wanneer de hotelier het selectievakje inschakelt voor deelname aan trivago Express Booking als onderdeel van deelname aan Rate Connect, geeft de hotelier aan akkoord te zijn met deelname aan "trivago Express Booking" (hierna "tEB") wat gebruikers de mogelijkheid geeft om een accommodatie die door een hotelier wordt aangeboden te boeken via de gebruikersinterface van trivago. trivago verzendt de ingevoerde boekingsgegevens via de directe verbinding rechtstreeks naar het boekingssysteem van de hotelier, waar de gegevens verder kunnen worden verwerkt en de daadwerkelijke boeking wordt gemaakt. trivago treedt slechts op als tussenpersoon namens de gebruiker en wordt geen partij in de overeenkomst die tussen de gebruiker en de hotelier wordt gesloten.

  4.2. De hotelier accepteert de Overeenkomst aangaande gegevensverwerking. Onder het selectievakje dat moet worden ingeschakeld voor deelname aan tEB staan een link naar deze overeenkomst.

  4.3. De hotelier neemt verantwoordelijkheid voor diens keuze voor tEB om de gewenste resultaten te behalen en voor de resultaten die worden behaald op basis van gebruik van de applicatie.

  4.3.1. trivago biedt geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel voor zover toegestaan door de wet.

  4.3.2. Zonder beperking van het voorgaande, geeft trivago uitdrukkelijk geen garantie dat tEB ononderbroken of vrij van gebreken, fouten en defecten zal zijn.

  4.3.3. trivago aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de aan de hotelier verstrekte gegevens op basis van de technische infrastructuur en/of enig gebrek aan wettelijke bevoegdheid van de gebruiker (zoals leeftijd, mentale gesteldheid enz.).

  5. Gebruiksrecht

  Opdat de Contractpartner zijn aanbiedingen kan promoten in persberichten, in het kader van socialmediacampagnes of voor de trivago Business Blog, zal de contractuele partner aan trivago een niet-exclusief gebruiks- en exploitatierecht verlenen in de overgedragen informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het logo, foto's, beschrijvingen en beoordelingen), dat in tijd en plaats onbeperkt is.

  6. Betalingsvoorwaarden

  De Contactpartner moet voor het gebruik van Rate Connect een maandelijks budgetlimiet instellen. De campagne loopt in de desbetreffende maand totdat de limiet van het maandelijkse budget van de Contractpartner is bereikt.

  Zodra de door de Contractpartner vastgestelde limiet is bereikt volgens de door trivago vastgestelde CPC, wordt de campagne automatisch stopgezet door trivago en ontvangt de Contactpartner een melding dat zijn/haar limiet in de desbetreffende maand is bereikt. De campagne start opnieuw aan het begin van de volgende maand met het vastgestelde maandelijkse budget. De Contractpartner neemt er nota van en stemt er nadrukkelijk mee in dat een overschrijding van het vastgestelde budget met maximaal 5% per maand nodig kan zijn om de campagne te optimaliseren. Voor een doorlopende weergave in de hotelprijsvergelijking in de lopende maand moet de limiet van het budget bindend op nul worden ingesteld.

  De Contractpartner ontvangt een maandelijkse factuur voor het aan trivago te betalen bedrag. Deze factuur wordt via zijn/haar accountmanager toegestuurd. Het factuurbedrag wordt berekend op basis van alle ontvangen kliks en de vastgestelde CPC. De betaling dient veertien dagen na ontvangst van de factuur via een bankoverschrijving te worden voldaan. Voor creditcard- en SEPA-betalingen wordt de betaling automatisch uitgevoerd bij de facturering. Als binnen 14 dagen na de factuurdatum niet is betaald, verwijdert trivago onmiddellijk de link naar het hotel van de contractuele partner. Bovendien behoudt trivago zich het expliciete recht voor om de vordering toe te wijzen aan derden voor inning (zoals incassobureaus enz.).

  De Contractpartner is verplicht de factuur onmiddellijk te controleren en eventuele bezwaren binnen drie dagen kenbaar te maken aan trivago (dit kan via een e-mail naar hotelmanager@trivago.com). Indien er binnen deze termijn geen bezwaar wordt aangetekend tegen de factuur, wordt deze geacht te zijn aanvaard.

  Servicetoeslagen en andere inhoudingen die hieronder vallen zijn exclusief alle toepasselijke belastingen, inclusief btw, omzetbelasting en accijnzen of heffingen ('Belastingen') die door autoriteiten, overheden of overheidsinstellingen worden opgelegd, en de Hotelier stemt ermee in dergelijke Belastingen te voldoen en TRIVAGO hiervan volledig te vrijwaren. Alle betalingen hieronder, behalve als hiervoor enige toepasselijke wet- of regelgeving geldt, zijn vrij van aftrek of inhouding op belastingen, heffingen, invoerrechten, accijnzen, toeslagen en inhoudingen van welke aard dan ook die nu of hierna door een overheids-, fiscale of andere autoriteit worden opgelegd.

  Voor zover de Hotelier verplicht is op betalingen aan TRIVAGO belasting af te trekken of in te houden, is de Hotelier verplicht deze belasting tijdig aan de juiste autoriteit te voldoen en TRIVAGO zo snel mogelijk een officieel belastingcertificaat of ander bewijs van inhouding te sturen, zodat TRIVAGO betaling van deze belasting kan claimen. TRIVAGO zal redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat de Hotelier belastingformulieren ontvangt die voor de Hotelier nodig zijn om te voorkomen dat de Hotelier onder een toepasselijk bilateraal inkomstenbelastingverdrag belasting inhoudt of belasting tegen een gereduceerd tarief kan inhouden. Beide Partijen zullen elkaar op redelijke wijze ondersteunen om, voor zover wettelijk mogelijk, terugvordering te faciliteren van ingehouden belastingen, andere belastingen of soortgelijke verplichtingen die het gevolg zijn van betalingen die onder deze Overeenkomst zijn gedaan. Dergelijke terugvordering dient ten behoeve te zijn van de partij op wie de belasting is ingehouden of voor wie deze belastingen of andere verplichtingen gelden.

  7. Looptijd en beƫindiging

  In de Overeenkomst met betrekking tot de deelname aan Rate Connect wordt geen termijn vastgesteld. In plaats daarvan wordt de Contractpartner weergegeven in de hotelprijsvergelijking van trivago totdat het vooraf vastgestelde budget is uitgeput (zoals bepaald onder punt 5). Als een Contractpartner niet langer in de hotelprijsvergelijking wil worden weergegeven (ongeacht de reden hiervoor), dient hij/zij trivago hiervan schriftelijk in kennis te stellen. De link naar de Partner wordt uiterlijk drie werkdagen nadat trivago dit verzoek heeft ontvangen uitgeschakeld.

  8. Diversen

  Alle wijzigingen van en aanvullingen op deze Algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden zijn gebaseerd zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk worden vastgesteld. Dit geldt ook voor een overeenkomst om af te zien van de vereiste van de schriftelijke vorm.

  De Contractpartner stemt ermee in dat trivago screenshots van de website van trivago mag gebruiken waarop mogelijk een foto/link/andere verbinding naar het hotel van de Contractpartner te zien is in reclamespotjes en/of voor andere commerciƫle activiteiten van trivago.

  Indien een van de bepalingen in deze Overeenkomst ongeldig is of wordt, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen vervangen de ongeldige bepaling door een andere geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met het beoogde commerciƫle effect.

  trivago mag de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen, mits de Contactpartner hiervan schriftelijk in kennis wordt gesteld. Wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard door de Contractpartner als de deze geen schriftelijk bezwaar indient binnen vier weken na de kennisgeving over de wijziging of als deze diens account blijft gebruiken na deze periode. trivago stelt de Contractpartner nadrukkelijk op de hoogte van deze gevolgen in een dergelijke mededeling. Bezwaren zijn op tijd wanneer deze binnen de termijn van vier weken worden verstuurd.

  Deze Overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken in DĆ¼sseldorf, Duitsland.